Kijk ook eens op:

Wil Ik Berekenen

 

Alle informatie in een notendop

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Kwaliteitseisen

1.1 Het artikel dient dusdanig geschreven te worden dat een kind het ook kan beschrijven.

1.2 Teksten dienen zakelijk en onafhankelijk geschreven te worden. Er mogen geen meningen in de teksten staan.

1.3 Bij het schrijven van een artikel dienen minimaal 3 betrouwbare bronnen gebruikt te worden. Een betrouwbare bron, is een bron waar de informatie in eerste instantie vandaan komt.

1.4 Andere encyclopedieën zoals Wikipedia mogen niet als bron gebruikt worden

1.5 Alle teksten dienen in eigen woorden geschreven te worden. Teksten kopieren van andere website of boeken is niet toegestaan.

1.6 Teksten dienen uit minimaal 100 woorden en maximaal 600 woorden te bestaan.

1.7 Afkortingen vermijden

1.8 Nummers niet voluit schrijven maar als cijfer.

 

Artikel 2. Deelname en gebruiksrecht

2.1 Elke deelnemer voor het schrijven van artikelen dient zich te registeren. Wilikweten.nl heeft alle rechten om zonder het aangeven van een reden de registratie te accepteren of te weigeren.

2.2 Het gebruiksrecht van de bij Wilikweten.nl ingediende en geaccepteerde teksten en liggen voor onbepaalde tijd bij Wilikweten.nl.

2.3 Alle teksten en afbeeldingen mogen naar inzicht van Wilikweten.nl voor onbepaalde tijd gebruikt worden.

2.4 Alle bij Wilikweten.nl ingediende teksten mogen niet elders gebruikt worden zonder toestemming van Wilikweten.nl

 

Artikel 3. Uitbetalingen

3.1 Uitbetalingen geschieden door Google Adsense. Hierbij gelden de voorwaarden gesteld door Google.

3.2 Alle inkomsten uit de banner reclame binnen het artikel dat geschreven is door Deelnemer en geaccepteerd door Wilikweten.nl zijn voor Deelnemer.  Elk artikel betreft maximaal één reclame banner. Alle inkomsten uit reclame buiten het artikel zijn voor Wilikweten.nl

3.3 Over verschuldigde bedragen is Wilikweten.nl geen rente of andere vergoeding aan Deelnemer verschuldigd.

3.4 Indien Wilikweten.nl een redelijk vermoeden krijgt dat Deelnemer niet meer voldoet aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen, dan heeft Wilikweten.nl het recht om uitbetaling direct stop te zetten en deelname te beëindigen.

3.5 er is geen minimum leeftijd voor deelname aan Wilikweten.nl. Echter heeft Google Adsense in haar voorwaarden wel een minimum leeftijd bepaald, waar u zich aan dient houden. 

 

Artikel 4. Onderhoud en storingen

4.1 Wilikweten.nl heeft het recht om haar website, of gedeelten daarvan, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Wilikweten.nl zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Deelnemer, indien nodig, tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling.


4.2 Wilikweten.nl heeft het recht haar website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Wilikweten.nl proberen Deelnemer daarvan op de hoogte te stellen.

4.3 Wilikweten.nl is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een buitengebruikstelling of aanpassing zoals hierboven bedoeld.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Wilikweten.nl noch haar adverteerders zijn aansprakelijk voor enige indirecte schade die Deelnemer of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

5.2 De aansprakelijkheid van Wilikweten.nl voor directe schade geleden door Deelnemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot gevallen waarin sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Wilikweten.nl.

5.3 Indien een adverteerder Wilikweten.nl aansprakelijk stelt voor enige schade welke het gevolg is van handelen of nalaten van Deelnemer, dan kan Wilikweten.nl Deelnemer in vrijwaring oproepen teneinde in het geding in de plaats van Wilikweten.nl te treden. Voorts kan Wilikweten.nl alle door haar in verband hiermee geleden schade verhalen op Deelnemer.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging

6.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen mogen deze op elk moment opzeggen. Deelnemer hoeft daarbij geen opzegtermijn in acht te nemen. Wilikweten.nl moet een opzegtermijn van één maand in acht nemen.

6.2 Deelnemer is is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten als het vermoeden bestaat dat Deelnemer in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat Wilikweten.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.


 

Artikel 7. Wijzigingen van de overeenkomst

7.1 Wilikweten.nl heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.


7.2 Als Deelnemer een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient Deelnemer binnen deze dertig dagen de overeenkomst op te zeggen. Indien Deelnemer dit nalaat, geeft hij aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).


7.3 Eventuele door Deelnemer aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen Deelnemer en Wilikweten.nl afgesproken is.

 

Artikel 8. Geschillen

8.1 Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

8.2 De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

8.3 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Wilikweten.nl gevestigd is.